Ogólne Warunki Umów

Niniejsze Ogólne Warunki Umów określają zasady, stosownie do których Michał Wiliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa Michał Wiliński z siedzibą w Chodczu (87-860) przy ul. Lipowej 49 o numerze NIP: 8882845085 oraz REGON: 367833129 (dalej: „Usługodawca”) świadczy na rzecz osób trzecich niebędących konsumentami (dalej: „Kontrahent”) usługi polegające na odpłatnym wynajmie maszyn budowlanych obsługiwanych w czasie wykonywania usługi przez zapewnionego przez Usługodawcę operatora (dalej: „Usługi”) i znajdują zastosowanie do wszelkich umów o tożsamym charakterze zawieranych z Usługodawcą niezależnie od formy ich zawarcia i ich nazwy (dalej: „Umowa”). Decyzja o Kontrahenta zawarciu z Usługodawcą umowy o przedmiocie tożsamym z wyżej opisanym (niezależnie od jej nazwy oraz formy zawarcia) jest równoznaczna z zaakceptowaniem przez Kontrahenta całości zasad wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Umów jako obowiązujących na gruncie zawieranej umowy. W dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Umów Usługodawcę oraz Kontrahenta określa się również łącznie jako „Strony”.

§ 1

1. Termin świadczenia Usług (wraz z ustaleniem okresu w dniach, tygodniach lub miesiącach), rodzaj maszyny budowlanej oraz stawkę godzinową za jedną godzinę świadczenia Usług, każdorazowo określają Strony, zawierając Umowę. W zakresie stawki godzinowej za jedną godzinę świadczenia Usług wystarczające jest wyrażenie przez Kontrahenta zgody na stawkę zaproponowaną przez Usługodawcę przed zawarciem Umowy.

2. Usługi świadczone są w miejscu wskazanym Usługodawcy przez Kontrahenta przed zawarciem Umowy. Kontrahent zapłaci Usługodawcy określoną przez Usługodawcę kwotę pieniężną tytułem kosztów dostarczenia maszyny wraz z operatorem do miejsca świadczenia Usług (koszty Mobilizacji) oraz kosztów odbioru maszyny wraz z operatorem z miejsca świadczenia Usług (koszty Demobilizacji).

§ 2

1. Kontrahent zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn umówionej stawki godzinowej oraz liczby godzin świadczenia Usług.

2. O ile Strony wspólnie nie postanowią inaczej, Usługi w czasie obowiązywania Umowy świadczone będą przez minimum 10 godzin na dobę w godzinach 7:00 – 17:00 w dniach kalendarzowych od poniedziałku do piątku.

3. Przez świadczenie Usług, za które należne jest wynagrodzenie wyliczone w oparciu o ustaloną stawkę godzinową, Strony rozumieją pozostawienie maszyny budowlanej wraz z operatorem do dyspozycji Kontrahenta w czasie o którym mowa w ust. 2 powyżej i miejscu, o którym mowa w § 1 ust. 2. Wynagrodzenie jest należne również za czas jakichkolwiek przestojów w świadczeniu Usług niezawinionych przez Usługodawcę, takich jak w szczególności niekorzystne warunki atmosferyczne, organizacja pracy na placu budowy czy przerwy w pracy operatora przysługujące mu ustawowo (np. przerwa na posiłek).

4. W przypadku awarii maszyny, za pomocą której Usługodawca świadczy Usługi, niezawinionej przez Kontrahenta, Usługodawca – wedle własnego uznania – dokona naprawy tej maszyny lub dostarczy maszynę zastępczą w terminie 72 godzin liczonych od chwili powiadomienia go przez Kontrahenta o awarii drogą mailową na adres: michal.wilinski@onet.pl.

5. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy względem Kontrahenta i/lub jakichkolwiek innych osób trzecich za szkody wyrządzone przez postój maszyny spowodowany jej awarią.

6. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Kontrahenta, niezależnie od jej podstaw prawnych, podlega każdorazowo ograniczeniu kwotowemu do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy przez Kontrahenta w miesiącu kalendarzowym, w którym szkoda została wyrządzona.

§ 3

1. Należności Kontrahenta względem Usługodawcy będą regulowane przez Kontrahenta na podstawie faktur VAT wystawianych przez Usługodawcę i płatne w terminach wskazanych w fakturach. Wszelkie kwoty pieniężne należne Usługodawcy od Kontrahenta z tytułu świadczenia Usług są wyrażone w kwotach netto i podlegają zwiększeniu o kwotę 23 % podatku od towarów i usług.

2. O ile Strony wspólnie nie postanowią inaczej: w przypadku gdy umówiony okres świadczenia Usług jest krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę w dniu zakończenia okresu świadczenia Usług. W przypadku, gdy umówiony okres świadczenia Usług jest dłuższy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych w ostatnich dniach kalendarzowych miesięcy, w których świadczone były Usługi, z tym zastrzeżeniem, że jeśli okres świadczenia Usług zakończy się w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, ostatnia faktura wystawiona zostanie z dniem zakończenia świadczenia Usług bez konieczności oczekiwania przez Usługodawcę na ostatni dzień kalendarzowy tego miesiąca.

§ 4

1. Kontrahent zobowiązany jest do odpowiedniego, z zachowaniem należytej staranności, zabezpieczenia miejsca przechowywania maszyny w okresie pomiędzy Mobilizacją a Demobilizacją przed jej zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą – w tym w szczególności kradzieżą lub przywłaszczeniem.

2. Kontrahent i/lub jego podwykonawcy, pracownicy, zleceniobiorcy lub jakiekolwiek inne osoby trzecie niewskazane przez Usługodawcę nie są uprawnieni do samodzielnej obsługi maszyny.

3. W przypadku uszkodzenia maszyny znajdującej się w miejscu świadczenia Usług w okresie pomiędzy Mobilizacją a Demobilizacją przez podwykonawcę, pracownika, zleceniobiorcę lub jakiekolwiek inne osoby trzecie, Kontrahent przyjmuje na siebie względem Usługodawcy odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez działania i/lub zaniechania takich osób jak za własne działania i/lub zaniechania.

§ 5

1. Wszelkie spory mogące powstać na gruncie umów zawieranych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umów będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby (stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) Usługodawcy.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Umów znajdują zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 01.11.2023 r. i stanowią integralną część tychże umów.